دکتر علیرضا استقامتی

فوق‌تخصص غدد درون‌ریز و متابولیسم

استاد غدد درون‌ریز و متابولیسم- دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر احمدرضا دهپور

دکترای تخصصی فارماکولوژی

استاد ممتاز فارماکولوژی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محمد ابراهیم خمسه

فوق‌تخصص غدد درون‌ریز و متابولیسم

استاد غدد درون‌ریز و متابولیسم- دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر هاشم سزاوار

فلوشیپ قلب و عروق اینترونشنال

استاد بیماری‌های قلب و عروق - دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر مجتبی ملک

فوق‌تخصص غدد درون‌ریز و متابولیسم

استاد غدد درون‌ریز و متابولیسم- دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر نسیم نادری

فلوشیپ نارسایی قلبی و پیوند

استاد بیماری‌های قلب و عروق، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

دکتر فرهاد حسین پناه

فوق‌تخصص غدد درون‌ریز و متابولیسم

استاد غدد درون‌ریز و متابولیسم- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر فرزاد حدائق

فوق‌تخصص غدد درون‌ریز و متابولیسم

استاد غدد درون‌ریز و متابولیسم- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر بابک شریف کاشانی

متخصص قلب و عروق

استاد بیماری‌های قلب و عروق- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی