نفر اول:
سرکار خانم دكتر هدی طاهری

نفر دوم:
سرکار خانم دكتر مرجان موعودی

نفر سوم:
سرکار خانم دكتر صغری ربيع زاده

نفر برگزیده در بخش پایان نامه:
سرکار خانم دكتر فرشته عطاران